Cоёл хоорондын ажилтан

Шинэ ялгаатай соёлын орчинд мэдлэг ба ойлголт зуучлан дэмжлэг үзүүлнэ.

Манай соёл хоорондын ажилтан нар Интеграцчилалын төв Прага-ийн салгашгүй нэг хэсэг. Шинэ ялгаатай соёлд очсон, уламжлал соёлын онцлог чанарт ойлгуулах хэрэгцээтэй гадаад иргэнд зориулсан ба гадаад иргэн чех нийгэмд амархан амжилттай дасан зохицох тул манай үйлчлүүлэгчид дэмжлэг тусламж үзүүлэх соёл хоорондын ажилтан нарт хамгийн гол зорилго юм. Хүн бүр тусламж шаардагдвал бид нар баяртай тусална даа.

Манай соёл хоорондын ажилтан нар mонгол, орос, казахский хэлтэй нийгмийн бүлэгтэй ажилдаг.

  • Манай үйлчилгээний жишээ:
  • албан байгуулага, захиргааны газарт (Дотоод хэргийн яам, даатгалын газар, сургууль) дагалдах
  • Чех улсын уламжлал ойр тойрны мэдлэг аваад мэдээлэл олж авах
  • Чех улсын нийгэмтэй буюу шилжин суурьшигч нийгмийн бүлэгтэй холбоо барих зуучилдаг
  • Прага хотод таны шинэ нутаг болоход дэмжлэг үзүүлдэг
  • орчуулгын дэмжлэг