Bạn có thể đăng ký trực tuyến vào hệ hống của chúng tôi và làm bài kiểm tra tiếng Séc trực tuyến cho khóa học tiếng Séc. Đăng ký trực tuyến để tham gia các khóa học cụ thể sẽ được mở vào 4.9 lúc 10h.