Hiện tại tất cả các khóa học tiếng Séc đều đã hết chỗ. Đợt đăng ký tiếp theo cho các khóa học tiếng Séc dành cho người mới bắt đầu sẽ diễn ra vào tháng 1/2018. Thông tin về khóa học sẽ được thông báo trên website trong tháng 12/2017.