Интеграцчилалын үйл ажиллагаа

Биднүүстэй чөлөө зав өнгөрч наадаарай. Таны мэдэц өргөжүүлья.

Улсын нийгэм ба шилжин суурьшигч хоёрын хоорондоо холбоо харилцаа байгуулахын хамгийн ашигтай зүйлээс нэг нь интеграцчилалын үйл ажиллагаа бол бид сайн мэднэ.  Хамтран харилцах, соёлын, биеийн тамирын үйл ажиллагаа хийхээр шинэ найз олох ба харилцан яриа боломжийг үүсгэнэ. Цаг хугацаа хамт өнгөрүүлсэн нь, найз нөхөрлөл, нийтлэг туршлага бол амжилттай тайвнаар зэрэгцэн орших нь урьдчилсан нөхцөл бөгөөд зэрэгцээ нь угсаатны биш харин орших газрын хамааралтай нийгэмлэгийн харилцан холболт дэмжинэ гэсэн үг бид итгэж байна.