Sự kiện hội nhập

Hãy giải trí với trung tâm và mở rộng chân trời.

Chúng tôi biết rằng tổ chức các hoạt động hội nhập là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để ủng hộ được mối quan hệ giữa người nước ngoài và người dân. Tổ chức tiệc của cộng đồng, các tiệc về văn hoá và sự kiện thể thao để có thể đối thoại và kết bạn mới. Chúng tôi tin rằng thời gian dành cho nhau, những kinh nghiệm và tình bạn là kiện tiên quyết cho sự chung sống tốt và đoàn kết trong hỗ trợ các cộng đồng theo vùng chứ không theo đân tộc.